Producten
 
  Winkelmandje
Ga naar de winkelwagen
 
In de aanbieding
 
Nieuws
 
Meest verkocht
1.  EA Pfaffenhain cili..
2.  Penslot Zaso SKG**®
3.  S2S6 cilinder Safe ..
4.  WLP certificaat cil..
5.  R6 ISEO platte sleu..
 
slotenshop.nl  
 

Download algemene voorwaarden

1.Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt Slotenshop.nl gevestigd te ’s-Hertogenbosch aangeduid als Slotenshop en haar klant als afnemer.  1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen via deze online winkel van Slotenshop  1.3. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de deze Voorwaarden aanvaardt.  2. Totstandkoming van de overeenkomst  2.1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Slotenshop. Slotenshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Slotenshop dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.  3. Afbeeldingen  3.1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. vermeld op de website van Slotenshop, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.  3.2. Alle door of in opdracht van Slotenshop gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Slotenshop en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.  3.3.Alle afbeeldingen zijn gefotografeerd door Slotenshop of zijn leveranciers, de logo’s en verpakkingen behoren toe aan de fabrikant waarbij hun copyright van toepassing is. 4. Prijzen  alle prijzen zijn exclusief BTW. 4.1. De producten van Slotenshop worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van waarop de bestelling bevestigd is. 4.2. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.  4.3 Slotenshop hanteert een minimaal bestelbedrag van 10 euro. Voor alle bestellingen in Nederland wordt een gemiddelde aan verzendkosten doorberekend van de transportkosten van een door ons gekozen transporteur. Voor bestellingen naar andere landen (via DPD of DHL express en binnen 2-4 werkdagen in huis tot 15Kg.) kunt u de verzenkosten bepalen door het land van aflevering in te vullen op de betreffende pagina in de webshop.  4.4 Aangenomen wordt dat het gewicht van bestellingen beneden de limiet van 15Kg blijft. Een bestelling zwaarder dan 15Kg en/of langer dan 175cm. is onderhevig een een verzendtoeslag zoals aangegeven op de website bij de bestelling, voor de waddeneilanden geldt voor deze lange en zware zendingen nog een extra waddentoeslag, niet vermelde overschrijdingen dienen in overleg tussen afnemer en Slotenshop overeen te worden gekomen. Hierbij is te denken aan een eenmalige levering op afspraak of het verhogen van de verzendkosten op de bestelling. 5. Verzending/aflevering  5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Slotenshop de wijze van verzending door deze beschikbaar te stellen op de Verzend Informatie pagina tijdens het bestel proces. De verzending van de bestelde producten zijn voor risico van Slotenshop. Slotenshop draagt het risico van de producten tot op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen.  5.2. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen één maand nadien niet heeft afgehaald van de door Slotenshop op te geven opslagplaats, heeft Slotenshop het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Slotenshop toekomende rechten.  5.3 Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.  6. Leveringstermijnen  6.1. De levertermijn gaat in, wanneer de bestelling bevestigd is door Slotenshop door middel van het versturen van een bevestigings e-mail. 6.2. Indien gekozen is door de afnemer voor een wijze van verzending door een derde partij (bijv. PostNL) is Slotenshop niet aansprakelijk voor enige vertraging door en bij deze derde partij. 6.3.De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Slotenshop na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Slotenshop een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtigingen na te komen.  6.4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Slotenshop. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Slotenshop of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Pas dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.  7. Betaling  7.1. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, te geschieden voordat de bestelling verzonden wordt. Bij de keuze "betaling achteraf" -op rekening- via Billink B.V (hierna: "Billink")  dient betaling binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Billink . Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Billink, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Billink getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen ondermeer worden gebruikt voor incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Billink behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke handelsrente (waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag teboven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen. Voor het geval Slotenshop een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  7.2. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  7.3. Indien de afnemer de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Slotenshop verschuldigd van 1,5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend. 7.4. Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Slotenshop tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan Slotenshop te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van 40,- euro per factuur.  7.5. Niet tijdige betaling geeft Slotenshop het recht van haar kant haar prestatie als gevolg van de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.  7.6. Slotenshop is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Slotenshop te verrichten prestaties, een en ander op een door Slotenshop aan te geven wijze.  7.7. Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.  7.8. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.  7.9 Indien betaling geschied via Automatische Incasso wordt pas overgegaan tot de verzending van de bestelde producten nadat het totaal bedrag is bijgeschreven op rekening van Slotenshop.  7.10 In geval de afnemer de Automatische Incasso storneert, dient de afnemer dit binnen 2 dagen ongedaan te maken. Wanneer dit niet gedaan wordt en de verzending van de producten heeft al plaatsgevonden zal Slotenshop alles in het werk stellen om alsnog het bedrag in ontvangst te nemen. Indien de bestelling nog niet verzonden is zal deze geannuleerd worden en de afnemer hiervan op de hoogte gebracht worden.  7.11. Slotenshop staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.  8. Eigendomsvoorbehoud  8.1. De eigendom van de geleverde zaken wordt door Slotenshop uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, evenals schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. 8.2 Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.  8.3. Producten of onderdelen daarvan, die als gevolg van een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Slotenshop tot volledige voldoening van al hetgeen Slotenshop van de afnemer te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.  9. Reclames  9.1. Reclames in het algemeen dienen binnen vijf dagen na ontvangst van de producten, danwel binnen twee dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Slotenshop kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Slotenshop geacht haar verluchtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de producten als juist erkent.  9.2. Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.  9.3. Indien een reclame door Slotenshop gegrond wordt bevonden, heeft Slotenshop het recht te harekeuze:  A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;  B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Slotenshop worden afgegeven;  C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  9.4. De afnemer dient in een voorkomend geval Slotenshop onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.  9.5. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Slotenshop aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en dan slechts wanneer deze zaken aan het door Slotenshop op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Slotenshop deze zaken aan de afnemer afleverde. 9.6 Speciaal vervaardigde of bestelde producten worden niet retour genomen. Voor producten buiten het standaardprogramma geldt een retour premie van 20%. Alleen speciaal voor u gemaakte / bestelde artikelen (meestal de artikelen met een levertijd: zoals sleutels, verlengde cilindersets, nabestelde cilinders / sleutels op nummer, speciale meerpuntssluitingen, sluitsystemen) kunnen wij helaas niet retour nemen. 9.7 Retouren vanuit het buitenland worden vergoed indien aan voorgaande bepalingen is voldaan tot maximaal de goederenwaarde vermeerderd met maximaal de standaard gehanteerde verzendkosten voor zendingen binnen Nederland.  10. Garantie  10.1. Slotenshop staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.  10.2 Op de verkochte producten wordt garantie verleend zoals deze door de fabrikant is aangegeven. De garantie termijnen en voorwaarden zijn gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. In het algemeen geldt dan dat de garantie alleen geldig is voor de eerste eigenaar voor een periode van een jaar. Indien geen garantie door de fabrikant wordt afgegeven kan Slotenshop niet aansprakelijk worden gesteld.  10.3. Indien de afnemer aan Slotenshop een opdracht heeft gegeven tot reparatie en het afgegeven product niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde product ten behoeve van Slotenshop. De afnemer zal dan Slotenshop vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.  10.4. Door de afnemer binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Slotenshop verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Slotenshop zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.  10.5. De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren of te verzenden naar het door Slotenshop op te geven adres.  10.6. De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:  A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd  B: indien de afnemer wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Slotenshop zijn verricht.  11. Handelsmerk  11.1. De fabrieks- of handelsmerken danwel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Slotenshop worden afgebeeld behoren toe aan de fabrikanten en vallen onder hun copyright rechten. Slotenshop maakt alleen gebruik van gefotografeerde afbeeldingen om de producten ten gunste van de afnemer te kunnen tonen.  12. Aansprakelijkheidsbeperking  12.1. Slotenshop, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.  12.2. Onverminderd het vorenstaande is Slotenshop in ieder geval nimmer aansprakelijk:  A: wegens niet, of niet tijdige levering;  B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.   C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht)   D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;  E: voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Slotenshop bedrijfsruimte bevinden;  F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook   G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;   H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;  I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;  J: voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het internet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden evenals het blijven openstaan van telefoonlijnen.  12.3. Indien Slotenshop in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Slotenshop slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.  12.4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Slotenshop nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.  12.5. De afnemer zal Slotenshop vrijwaren voor alle aanspraken van derden tegen Slotenshop.  12.6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Slotenshop of haar leidinggevende ondergeschikten.  13. Niet-toerekenbare tekortkomingen  13.1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Slotenshop niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Slotenshop niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Slotenshop als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).  13.2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Slotenshop evenals hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Slotenshop redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.  13.3. Slotenshop heeft in geval van overmacht het recht haar verluchtigingen op te schorten. Slotenshop is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Slotenshop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Slotenshop behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.  13.4. Slotenshop heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.  14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter  14.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 14.2. Alle geschillen tussen Slotenshop en afnemer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Slotenshop.nl is een onderdeel van CROprotect V.O.F. inbraakpreventie & slotenservice Ingeschreven bij kvK te ’s-Hertogenbosch onder nummer 73552712

Winkelwagen inhoud
 
2949mjs6N7sfo6B8fKH25lPM250F81r7.jpg
 
Spacer
 
e4c358eeecc2248eaee2f6e9719fa998.jpg
08ca7020d01a9ea4fb94b2afec3838a1.png
 
705c1b503a68a027aa603f52e26eaa31.png
 
* = prijzen zijn exclusief BTW
Powered by CCV Shop webwinkel